Information om behandling av personuppgifter

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter om dig i samband med att du registrerar dig som användare och loggar in via Appen. Vi samlar även in information om dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss.

Bolag vi samarbetar med

När du använder de tjänster som vi erbjuder kan vi behöva dela personuppgifter med bolag som vi samarbetar med.

Externa parter

Vi samlar in personuppgifter om dig från externa parter i samband med att vi identifierar dig. Exempelvis inhämtar vi uppgift om ditt namn och din folkbokföringsadress från externa informationstjänster, såsom från UC och Bisnode. För att uppfylla våra rättsliga förpliktelser samlar vi även in information om vilka personer som förekommer på sanktionslistor eller är så kallade politiskt exponerade personer för att kunna genomföra sanktionskontroller och uppnå kundkännedom i enlighet med de krav som gäller enligt lagar och förordningar.

Vilka personuppgifter behandlar vi och för vilka syften?

Identifiering och registrering

När du registrerar dig i inhämtar vi ditt personnummer, ditt namn och din folkbokföringsadress för att kunna identifiera och registrera dig. Det är nödvändigt att vi erhåller dessa uppgifter för att kunna registrera dig som medlem och, när du använder våra tjänster, för att uppfylla vårt avtal med dig.

Tillhandahålla tjänster

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna erbjuda dig olika tjänster som vi eller annat bolag som vi samarbetar med tillhandahåller, t.ex. blancolån och delbetalning vid köp av viss vara. När du ansöker om någon av de tjänster vi erbjuder kommer vi behandla dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt – beroende på den tjänst du valt – uppgifter vi behöver för att genomföra en kreditprövning av dig samt uppgifter om den kredit du söker samt bankkontonummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Hantera förfrågningar

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att hantera förfrågningar från dig, t.ex. om oss och våra produkter och tjänster i olika kanaler och för att hantera ärenden i kundservice. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om de produkter och/eller tjänster du har frågor om. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera förfrågningar från dig.

Lämna erbjudanden m.m.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna lämna erbjudanden till och kommunicera med dig. På så vis kan vi tillhandahålla personliga och relevanta erbjudanden om våra egna tjänster eller tjänster som erbjuds av något annat bolag som vi samarbetar med. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om vilka tjänster du erhåller från oss eller annat bolag som vi samarbetar med.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kunna lämna erbjudanden till och kommunicera med dig.

Säkerhetsskäl

Vi behandlar dina uppgifter av säkerhetsskäl, t.ex. för att kunna genomföra utredningar och för att förebygga, undersöka, avslöja och rapportera bedrägerier, samt skydda dina och våra tillgångar. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, samt information om de tjänster du använder och hur du använder dem. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och ditt berättigade intresse av att skydda dina, andras och våra tillgångar.

Kundanalyser, utveckling, statistik m.m.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna genomföra kundanalyser i syfte att utveckla de tjänster vi erbjuder dig. Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna ta fram statistik och utvärdera vår verksamhet. För att kunna göra detta behandlar vi dina identitetsuppgifter och dina eventuella kundengagemang samt analyserar ditt beteende i Appen, de tjänster du använder och hur du använder dem, m.m.

Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra kundanalyser för att kunna utveckla de tjänster vi erbjuder dig.

Rättsliga anspråk

Vi behandlar dina uppgifter i syfte att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk t.ex. för att hantera klagomål och reklamationer, rättsprocesser eller för att säkerställa att våra tjänster inte används i strid med gällande villkor. Vi behandlar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och kundengagemang.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och utöva rättsliga anspråk.

Uppfylla rättsliga förpliktelser

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att uppfylla rättsliga förpliktelser som vi har, t.ex. för att erhålla tillräcklig kundkännedom, bl.a. genom att kontrollera din identitet, genomföra kontroller mot EU:s sanktionslistor, samt dokumentera avtal vi ingår med dig och den kommunikation vi har med dig.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med andra bolag för de syften som framgår nedan. Om inte annat anges är det bolag som mottar dina personuppgifter också ansvarig för behandlingen av dessa. Du kommer erhålla särskild information om det mottagande bolagets behandling av dina personuppgifter.

Lämna erbjudanden m.m.

Vi delar dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och om tillämpligt information om dina kundengagemang med de bolag vi samarbetar med för att dessa ska kunna lämna erbjudanden till dig om deras tjänster. Erbjudanden komma att lämnas direkt till dig från mottagande bolag eller genom vår App. Genom att ingå avtal med oss lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till att de bolag vi samarbetar med får marknadsföra tjänster till dig. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande bolags berättigade intresse av att kunna lämna erbjudanden till dig.

Tillhandahållande av tjänster

Vi delar dina personuppgifter med andra bolag vi samarbetar med för att kunna tillhandahålla dig de tjänster du ansöker om. För detta syfte delar vi dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om den tjänst du ansöker om (exempelvis kreditprodukt och kreditbelopp). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig.

Försäkringsförmedling

I samband med försäkringsförmedling delar vi de personuppgifter med försäkringsgivaren som du har lämnat till oss i samband med förmedlingen och som är nödvändiga för att försäkringsgivaren ska hantera din försäkringsansökan. För detta syfte delar vi dina identitetsuppgifter, kontaktuppgifter samt information om den tjänst du erhållit (exempelvis kreditprodukt och kreditbelopp). Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vårt avtal med dig.

Tjänsteleverantörer

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, t.ex. IT-tjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. Tjänsteleverantörerna är även skyldiga enligt gällande lagstiftning och avtal ingånget med oss att skydda dina personuppgifter.

Myndigheter m.m.

Vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till myndigheter det är nödvändigt för vissa syften. Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det, t.ex. uppgifter till Skatteverket. I samband med en rättstvist kan vi överföra uppgifter domstolar och till andra parter och om vi är skyldiga enligt lag kan vi även komma att dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter såsom Polisen.

Överföring av uppgifter

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I vissa fall kan dina personuppgifter överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES-området av våra tjänsteleverantörer. För att säkerställa att dina personuppgifter alltid är skyddade säkerställer vi att det finns skyddsåtgärder på plats, t.ex. dataöverföringsavtal som kräver att mottagarna skyddar uppgifterna på samma sätt som vi gör.

Gallring av uppgifter

Dina personuppgifter sparas så länge som du är kund hos oss och för den tid därefter som vi har en laglig grund för vår behandling. Därefter kommer vi radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter vad gäller behandlingen av dina personuppgifter.

Tillgång till dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få en bekräftelse från oss om vi behandlar personuppgifter som rör dig, samt i sådant fall begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar om dig (registerutdrag). I Appen kan du se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, t.ex. kontaktuppgifter.

Begära rättelse

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas.

Återkalla samtycke

Om vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att, när som helst, återkalla ditt samtycke till behandlingen med framtida verkan. Om du återkallar ditt samtycke har vi rätt att fortsätta behandla redan insamlade personuppgifter med stöd av ditt tidigare lämnade samtycke.

Motsätta dig behandling för direktmarknadsföringsändamål

Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål och avregistrera dig från marknadsföringsutskick genom att meddela oss detta. 

För att meddela dig skickar vi e-mail. Detta så användaren får tillgång till tjänster, information och / eller material på hemsidan; genom att informera användaren via SMS. Vi notifierar användaren om nya produkter och tjänster, speciella kampanjer och olika event. Användare har alltid möjlighet att avregistrera sig från dessa genom att skicka ett mejl markerat med “vill inte bli meddelad om produkter, tjänster och speciella kampanjer”.

Anonym data av användare samlas in genom statistik av tjänsterna som används för att samla information om vad användaren gör på hemsidan, för att förbättra kvaliteten på hemsidan och dess innehåll. 

Motsätta dig behandling som stödjer sig på en intresseavvägning

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som stödjer sig på en intresseavvägning. Vi får då endast fortsätta att behandla dina uppgifter om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger ditt integritetsintresse.

Radering av uppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte i vissa fall, bl.a. om vi är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Notera dock att detta kan medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format (dataportabilitet). Rätten till dataportabilitet omfattar endast uppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar med stöd av vissa lagliga grunder.

Kontakt

Om du har några frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du vända dig till vårt dataskyddsombud på info@smslansnabb.com eller kontakta oss.

Datainspektionen är tillsynsmyndighet.