Viktigt att känna till om kostnader och andra avgifter för krediter

Samtliga avgifter för en kredit måste anges i avtalsvillkoren för krediten. Så länge denna information existerar har kreditgivaren rätt att ta ut dessa avgifter. Mer information finns i 18 § konsumentkreditlagen (2010:1846) eller på riksdagens hemsida

Det är viktigt att samtliga kreditgivare är medvetna om att samtliga kostnader som de tar ut av den som tar krediten måste representera faktiska kostnader som givaren har. De får helt enkelt inte ge någon vinst.

Konsumentombudsmannen, KO, kan enligt lagen förbjuda kreditgivaren att ta ut eventuella extrakostnader om villkoren för dem inte uppfylls.

I Marknadsdomstolen kan man få mer information om man behöver råd. Det finns också viktiga domar man kan ta del av för att få veta mer. Du hittar exempel här nedan.

Så fungerar en högkostnadskredit

Det finns numera ett tak gällande ränta som alla kreditgivare måste följa. Det betyder rent praktiskt att krediträntan för krediten inte får gå över en räntesats på 40 procentenheter. Själva referensräntan togs beslut på den 1 juli 2019 och ligger på 0,00 procentenheter.

Kreditgivare får ta ut en dröjsmålsränta. En försening är dock inte anledning nog till att ta ut andra kostnader utöver dröjsmålsränta.

Kostnadstaket betyder att avgiften, inkassokostnader och kostnad för ränta inte får bli mer än beloppet som lånats. Lånar du alltså 2000 kronor så får kostnaderna inte överstiga detta.

Lagen om högkostnadskrediter infördes den 1 september 2018 och omfattar såväl företag som privatpersoner.

Konsumenten har rätt till information om krediten i förväg

Denna information är standardiserad och måste innehålla kreditgivarens namn, typ av lån, effektiv ränta för att nämna några saker. Lagen om den finns till för att kunden ska känna till samtliga kostnader innan de bestämmer sig för om de ska ta lånet eller inte. Du ska alltid kräva formuläret ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation”.

Denna blankett får lämnas såväl digitalt som via post i pappersform.

Övrig information som kreditgivaren vill lämna utöver den som är nödvändig enligt lag, ska lämnas på en separat blankett. Den ska alltid vara tydlig och lätt att förstå.

Kreditgivaren är skyldig att bistå med information om kredittagaren har undringar om det hela.

Förlängningar av kredit

Kostnadsfria förlängningar av krediten får ske flera gånger. Krediter där det kostar pengar att förlänga får dock bara ske en enda gång. Det ska helt enkelt inte uppmuntras att konsumenten fortsätter att förlänga sin kredit av anledningar som att de exempelvis inte har möjlighet att betala summan och därför tvingas förlänga krediten ändå.

En kreditprövning måste alltid genomföras

Enligt lag måste numera högkostnadskrediter föregås av en prövning av de ekonomiska förutsättningarna hos konsumenten. Den föregående lagen om att krediter med kort löptid inte omfattades av detta fungerar alltså inte längre.

För företagare är det viktigt att vara ansvarsfulla när det kommer till att godkänna krediter. Man bör alltid se till flera källor innan man bestämmer sig för om man ska ge en kredit eller inte. Inkomst, utgifter per månad samt andra skulder ska ligga till grund för beslutet.

Konsumentverket reviderade hösten 2019 de generella råden om krediter, KOVFS 2011:1, och finns på Konsumentverkets hemsida. Tänk också på att kreditgivaren är skyldig att meddela dig varför din kredit inte godkänts om du nekas. Detta för att du ska kunna förstå vad du behöver göra för att godkännas i framtiden och för att felaktiga nekanden inte ska kunna ske.

Marknadsföring av krediter

I samband med marknadsföringen av en kredit med hög kostnad är det lag på att kreditgivaren måste informera kredittagaren om att så är fallet. Det är också obligatoriskt att man informerar om att skuldsättning kan bli ett problem om man inte återbetalar skulderna i tid samt att det finns hjälp att få.

All marknadsföring måste vara stabil och inte för uppmuntrande. Den ska inte vara påträngande utan mer av en informerande art. Helt enkelt ett konstaterande att möjligheten existerar om man skulle behöva det.

Det som kallas för referensräntan bestäms av Riksbanken var sjätte månad. Den kan justeras den 1 januari och den 1 juli varje år om Riksbanken anser det.

Referensräntan är en räntesats som fastställs en gång per halvår av Riksbanken. Räntan kan ändras den 1 januari och den 1 juli. Referensräntan bestämdes den 1 januari 2020 till 0,00 procentenhet. Det går alltid att få mer information via Riksdagens hemsida.

Konsumentverket och Finansinspektionens ansvar för konsumentkreditlagen

Det som kallas för tillsynsansvar är något som Konsumentverket har när det kommer till att konsumentkreditlagen ska följas. Vissa bolag ligger dock under Finansinspektionens ansvar. Detta gäller exempelvis banker. Ett exempel på ansvaret som man har är att se till att en kreditprövning sker.

I de fall ett företag inte följer lagen kan man varna personen som äger det. Oftast tillkommer också en avgift på mellan 5000 kronor och 10 miljoner kronor. Det går också att förbjuda kreditgivaren att erbjuda krediter. Detta sker enligt konsumentkreditlagen 55, 57-58 §§ och appliceras vid upprepade brott mot lagen. Du hittar mer information om hur dessa varningar formuleras på Konsumentverkets hemsida.

Referenser

  1. Konsumentkreditlag (2010:1846)
  2. Ny konsumentkreditlag, 2010. Beatrice Ask. Magnus Medin. (Justitiedepartementet)
  3. Konsumentverkets författningssamling ISSN 0347-8041